Company Profile
TH | EN
ASEAN Leading Training
& Consulting Firm
ประธานกรรมการ
Bangkok Training International
message from the president
บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด (Bangkok Training International
หรือ BTR) ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ซึ่ง BTR จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน 2647 โดยที่ผ่านมา
BTR ได้รับความไว้วางใจจากหน่วย
งานต่างๆ ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการหลากหลายด้าน อย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร BTR ได้เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับ
องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
แรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท
MBK จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น
BTR มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมด้านการเป็นที่ปรึกษาองค์กร รวมถึงนวัตกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์กรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยกระดับความพร้อมต่อการแข่งขันกับนานาประเทศ
BTR มีความชำนาญในการออกแบบ
องค์กร ออกแบบวิธีการสร้างและพัฒนาการทำงานของคนในหน้าที่ต่างๆ ให้มีศักยภาพและทำงานได้จริง เพราะเราเชื่อว่าโอกาสขององค์กรมาจาก
ระบบขององค์กรการทำงานของคนในองค์กรที่สอดคล้องต่อคู่แข่งและความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในศตวรรษของการแข่งขันทั้งในระดับประเทศอาเซียน และนานาชาตินั้น BTR จึงเป็นทั้งนักพัฒนา และเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมถึงเป็นผู้ที่ทำหน้าที่
ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ รณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาพฤติกรรม ในการทำงานสำหรับองค์กร
BTR มีความพร้อม
ในการเตรียมท่านสู่อนาคตที่มีความพร้อมและมั่นคงสำหรับการแข่งขัน
our president
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
•  ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด (BTR)
•  กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ของประธานรัฐสภา
ประวัติการทำงาน
•  ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์
•  ผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ดีทแฮม ทราเวล เอเชีย จำกัด
•  ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•  วิทยากรพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน
•  วิทยากร และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกว่า 15 ปี
ประวัติการศึกษา
ปี 2537-2541
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2541-2542
ระดับปริญญาโท
MBA., University of Western Sydney, Australia
ปี 2542-2546
ระดับปริญญาเอก
Ph.D., University of Technology Sydney, Australia
our clients
ลูกค้าของเรา
ด้านโครงการที่ปรึกษา
1. ภาครัฐ
• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงคมนาคม
- กรมเจ้าท่า
- การรถไฟเเห่งประเทศไทย
- สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• กระทรวงพลังงาน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• กระทรวงมหาดไทย
- กรมการพัฒนาชุมชน
- กรมที่ดิน
• กระทรวงแรงงาน
- สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
• กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมศิลปากร (กลุ่มการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม)
- กรมศิลปากร (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม)
- กรมศิลปากร (กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์สำนักงาน
  เลขานุการกรม)
- กรมศิลปากร (สำนักงานเลขานุการกรม)
- กรมศิลปากร (สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา)
• กระทรวงอุตสาหกรรม
- สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• กรุงเทพมหานคร
- กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย
• สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
2. ภาคเอกชน
• บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จำกัด
• บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
• บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
• Bank of Bhutan
• Drukair
ลูกค้าของเรา
ด้านโครงการฝึกอบรม
1. ภาครัฐ
• กระทรวงคมนาคม
• กรมการท่องเที่ยว
• กรมเจ้าท่า
• กรมทางหลวงชนบท
• กรมที่ดิน
• กรมศิลปากร (กลุ่มการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม)
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ธนาคารกรุงไทย
• สถานธนานุบาล
• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเเห่งชาติ
• สถาบันเกษตราธิการ
• สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
• สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ภาคเอกชน
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารกสิกรไทย
• บริษัท แดรี่พลัส จำกัด และบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (แผนกบัญชีและการเงิน)
• บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จำกัด
• บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (CMG)
• บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
• บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด
• บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
• โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
video profile
Products & solutions
 • BTR เน้นการพัฒนาองค์กรด้วยระบบ 4D
  DIAGNOSIS

  การวิเคราะห์ปัญหาจากการสังเกต
  และการเก็บข้อมูลองค์กรเชิงลึก

  DESIGN

  การออกแบบกิจกรรมสำหรับการ
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร

  DELIVER

  การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
  การพัฒนาคนในองค์กร

  DOUBLE ACTION

  การติดตาม/ประเมินผลเพื่อกระตุ้น
  และย้ำเตือนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  ภายหลังการฝึกอบรม หรือภายหลัง
  กิจกรรมการพัฒนาองค์กร

  {
  }
  1. โครงการจัดทำระบบการบริการ
  • การจัดทำระบบการบริการ หรือกระบวนการบริการมาตรฐาน
  • การจัดทำองค์ประกอบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในจุดสัมผัส (Customer Delight Contact Point)
  • การจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพการบริการ (Service Level Agreement/KPI)
  • การทบทวนบทบาทของผู้ให้บริการ และผู้บริหารงานบริการ
  • การประเมินผล และการจูงใจในการบริการ
  2. โครงการจัดทำระบบพัฒนาพนักงานขาย
  • การทบทวนศักยภาพ และคุณสมบัติ/ทักษะ/สมรรถนะของพนักงานขาย
  • การทบทวนบทบาทการขายและการตลาด
  • การจัดทำหลักสูตรมาตรฐาน การจัดทำกิจกรรมการสอน และ
  การวัดผล/ประเมินผลที่สะท้อนการปฏิบัติงานประจำวัน
  • การจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพด้านการขาย (Sales KPI)
  • การรณรงค์การขายที่มีคุณภาพ และสร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง
  3. โครงการจัดทำระบบการบริหารผลงาน
  • การทบทวนหน้าที่งาน และระบบการประเมินผลงาน
  • การสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประเมินผลงาน
  • การสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลงาน
  • การกำหนดการประเมินผลงาน และการประเมินสมรรถนะ
  • การนำระบบการประเมินผลงานไปสู่การบริหารผลงาน
  • การรณรงค์ให้นำระบบการประเมินผลไปใช้ในการบริหารผลงาน
  4. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  • การกำหนดทักษะ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
  • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
  • การบูรณาการหน้าที่ด้านการบริหารจัดการเพื่อการนำหน่วยงานสู่
  เป้าหมาย
  • การบูรณาการเครื่องมือด้านการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติจริง
  • การสร้างทักษะในการสื่อความ และการสร้างทีมสำหรับผู้บริหาร
  5. โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่อาเซียน
  • การกำหนดทักษะ สมรรถนะขององค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน และการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  • การเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในอาเซียน และการดำเนินงานขององค์กร
  • การเปรียบเทียบกรณีศึกษาเพื่อการเตรียมรับมือกับองค์กรในประเทศอาเซียน (เช่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
  เมียนมาร์)
 • 1. หลักสูตรต้องตอบโจทย์ผู้เรียน และช่วยลดปัญหาในการทำงาน
  2. ส่งเสริมความเข้าใจในการทำงาน และสื่อสารปรัชญาขององค์กรนั้นๆ ในการฝึกอบรม
  3. ต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
  4. ต้องมีการจัดลำดับหลักสูตรให้เป็นระบบ ทำให้ผู้เรียนเห็นทิศทางในการเรียน และรู้ว่าเมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละวิชาแล้ว จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานของตนเองได้อย่างไร
  หลักสูตรของ BTR ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนในองค์กรชั้นนำของภาครัฐ
  และเอกชน ได้แก่
  1. หลักสูตรด้านการขาย
  • การเป็นที่ปรึกษาการขาย
  • การเป็นที่ปรึกษาด้านการขายสำหรับลูกค้า
  รายใหญ่ (B2B และ ระดับ Corporate)
  • การขายแบบ Relationship Manager
  • การเจรจา การให้คำแนะนำ และการปิด
  การขาย
  • การจัดทำรายงานด้านการขาย
  • การบริหารการขายประจำวัน (Daily Sales Operations Management)
  • การส่งเสริมการตลาดและการขาย
  • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  • บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
  • การจัดการกับข้อร้องเรียน
  • การบริหารด้านการขายสำหรับผู้จัดการด้านการขาย/การตลาด (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
  2. หลักสูตรด้านการตลาด
  • หลักการตลาด และการตลาด 3.0
  • การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
  • การสร้างแบรนด์
  • การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
  • หลักการประชาสัมพันธ์
  • การบริหารการตลาดและการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
  3. หลักสูตรด้านการบริการ
  • การสร้างคุณภาพในการบริการ
  • การบริการที่เป็นเลิศ
  • การบริการเชิงกลยุทธ์
  • บุคลิกภาพนักบริการมืออาชีพ
  • การบริหารการบริการ
  4. หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดทำแผนบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ์
  • การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)
  • หลักการสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร
  • การบริหารผลงาน
  • การบริหารค่าตอบแทน
  • การสอนงาน และการติดตามงาน
  • การเป็นวิทยากร (Train the Trainer)
  • การเป็นหัวหน้างาน และการเป็นผู้บริหาร
  • บุคลิกภาพผู้บริหาร และผู้นำ
  • การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
  5. หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
  • หลักการเป็นผู้ประกอบการ
  • หลักการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
  • การเงิน/บัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
  • การตลาด/การขายสำหรับผู้ประกอบการ
  • การควบคุมการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ
  6. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • บทบาทของประชาคมอาเซียน และการแข่งขันของธุรกิจใน ASEAN
  • บทบาทของผู้ประกอบการในประชาคมอาเซียน
  • การบริหารองค์กรข้ามวัฒนธรรม
  • การตลาด และการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
  7. หลักสูตรการบริหารงานคุณภาพ
  • ระบบคุณภาพ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
  • บทบาท หน้าที่ (Roles and Responsibilities) ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
  • เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Tools) เช่น 5 ส (5S) และ Horenso
  8. หลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะหลัก
  • การพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม และกลุ่มสัมพันธ์
  • การพัฒนาสมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการ
  • การพัฒนาสมรรถนะด้านการสั่งสม
  ความเชี่ยวชาญในอาชีพ
  9. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ
  • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
  • POSDCORB สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการ
  • การใช้ POSDCORB สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
  • การสร้างทัศนคติเชิงบวก และการสร้างทีมงาน
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์
  • การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กร
  10. หลักสูตรด้านภาษาและการสื่อสาร
  • การประชุม และการสื่อสารในการประชุมเพื่อการสร้างประสิทธิภาพ
  • การนำเสนองานอย่างมีกลยุทธ์
  • การพูดในที่สาธารณะ
  • การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น กลาง สูง)
  • การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (ระดับต้น กลาง สูง)
  • การเขียนตอบโต้ Email เป็นภาษาอังกฤษ (ระดับต้น กลาง สูง)
  • การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม และการนำเสนอผลงาน
  • การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
TRAINING PROGRAM & REGISTRATION
REGISTRATION FORM
คอร์ส :
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
อาชีพ / ตำแหน่ง :
ชื่อ :
นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์ที่ทำงาน :
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ :
media center
contact us
Bangkok Training International
898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 11,
โซน AB, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. +6684 919-2529
Fax. +662 263-0688
Website : www.surapit.com
Email address : drsurapit@yahoo.com
Facebook : surapit promsit
REQUEST SERVICES
 
OFFICE LOCATION